بهمن 1402

پذیرش پژوهشنامه نسخه شناسی و تصحیح متون در نمایه معتبر علمی Scopus

اسکوپوس

موسسه بین المللی نمایه معتبر علمی اسکوپوس، نشریه انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران را در این نمایه علمی مورد پذیرش قرار داد. در نامه ای که این موسسه ارسال کرده، آمده است: جناب آقای دکتر زهیر طیب مدیر محترم دوفصلنامه پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون ضمن عرض تبریک، مجله شما برای اسکوپوس پذیرفته شده است. هیئت مشاوره و انتخاب محتوای Scopus (CSAB) درخواست شما را بررسی کرده و آن را برای پوشش تأیید کرده است. اسکوپوس، از معتبرترین نمایه های بین المللی نشریات علمی در جهان است که مجلات برخوردار از معیارهای علمی در آن فهرست می...

ادامه خواندن ←