اسفند 1401

همکاری در انتشار مجله علمی پژوهشی نسخه شناسی

با انعقاد تفاهمنامه همکاری بین انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران و انتشارات تخصصی تراث اسلامی، از این پس نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون با همکاری این دو مجموعه منتشر خواهد شد.

ادامه خواندن ←