آبان 1398

دیدارمسئولین انتشارات تراث اسلامی با دکتر رسول جعفریان

دراین نشست فرهنگی_تراثی، بر همکاری های دو جانبه در زمینه پژوهش مخطوطات، تاکید شده، هر دو طرف گفتگو از همکاری و همیاری در بخش انجمن علمی، فصلنامه تراثی و انتشاراتی، استقبال نمودند. این جلسه در صبح روز شنبه، 24 آبان ماه 1398 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه خواندن ←