مرداد 1402

همکاری در انتشار مجله علمی پژوهشی در زمینه فهرست نگاری و سند پژوهی

نشریه علمی دوفصلنامه پژوهش های توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد

با انعقاد تفاهمنامه همکاری بین انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران و انتشارات تخصصی تراث اسلامی، از این پس نشریه علمی پژوهشهای توصیف و دیرینه شناسی کتب و اسناد با دستور کار انتشار بررسی های علمی حوزه های فهرست نگاری، سند پژوهی و تراجم نگاری با همکاری این دو مجموعه منتشر خواهد شد.

ادامه خواندن ←