معنا شناسی نحو عربی(دوره 4 جلدی)

زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ، ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮار ﯾﺚ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان در دل آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ از اﯾﺮان ﮐﻬﻦ ﮐﻪ از دل ﻣﺘﻮن اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖِ ﭘﺲ از اﺳﻼم ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ، اﻧﺪوﺧﺘﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪﻧّﻨﯽ ﮔﺮاﻧﺴﻨﮕﯽ از اﯾﺮان در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻇﻮر اﺳﻼم ﻧﯿﺰ، ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻗﺮآن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ ﺧﻮد، ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ اﺛﺮ ادﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ در ﻫﻤﮥ زﺑﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎﺳﺖ. اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺶ و ﻓﻬﻢ و در ﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎن ﻋﺮ ﺑﯽ را ﻓﺎرغ از ﻏﻮﻏﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻫﺮ داﻧﺸﻮر و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﻮﺷﺎ ﻻزم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺑﯿﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر، ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﯽاﻟﻨﺤﻮ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﺿﻞ ﺳﺎﻣﺮاﺋﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻗﺎﯾﻖ و ﻇﺮاﯾﻒ اﯾﻦ اﺛﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻮﯾﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد و زﺑﺎن ﺑﺮاﺳﺘﯽ از آن ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ. اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرگ، ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ادﺑﯿﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان و اﺳﻼم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

18,700,000 ریال

wws Maya / Pre-sale Questions Need Help? Contact Us via WhatsApp

جزئیات کتاب

وزن 2.7 kg
ابعاد 21 × 15.5 × 19.5 cm
صفحات

2408 صفحه (شامل 4 جلد)

انتشارات

تراث اسلامی ایران و دار التراث ترکیه

زبان

فارسی

سال انتشار

1399

زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ، ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮار ﯾﺚ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان در دل آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ از اﯾﺮان ﮐﻬﻦ ﮐﻪ از دل ﻣﺘﻮن اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖِ ﭘﺲ از اﺳﻼم ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ، اﻧﺪوﺧﺘﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪﻧّﻨﯽ ﮔﺮاﻧﺴﻨﮕﯽ از اﯾﺮان در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻇﻮر اﺳﻼم ﻧﯿﺰ، ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻗﺮآن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ ﺧﻮد، ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦ اﺛﺮ ادﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ در ﻫﻤﮥ زﺑﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎﺳﺖ. اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺶ و ﻓﻬﻢ و در ﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎن ﻋﺮ ﺑﯽ را ﻓﺎرغ از ﻏﻮﻏﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻫﺮ داﻧﺸﻮر و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﻮﺷﺎ ﻻزم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺑﯿﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر، ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﯽاﻟﻨﺤﻮ دﮐﺘﺮ ﻓﺎﺿﻞ ﺳﺎﻣﺮاﺋﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻗﺎﯾﻖ و ﻇﺮاﯾﻒ اﯾﻦ اﺛﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻮﯾﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد و زﺑﺎن ﺑﺮاﺳﺘﯽ از آن ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ. اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرگ، ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ادﺑﯿﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان و اﺳﻼم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “معنا شناسی نحو عربی(دوره 4 جلدی)”