شرح نهج البلاغه کهن بحرانی با ترجمه سیدحیدر آملی

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺮح ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻋ ّﺰاﻟﺪﯾﻦ آﻣﻠﯽ از ﺷﺮوح ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎی ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدِ ﻣﺘ ِﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را ﺑﺮای اﻫﻞ ﻋﻠﻢ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﺷﻮار و ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺿﺮورت دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻨ ّﻘﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎﭘﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻤّﺖ ﺑﮕﻤﺎر ﯾﻢ. از ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﺨﻪ ﺧ ّﻄﯽ ﺗﻬ ّﯿﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄ ّﻬﺮی (ﺳﭙﻬﺴﺎﻻ ر ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺮی ﺳﺎﺑﻖ)اﺳﺎس ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ، ﻣﺘﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ. اﺳﺎس ﮐﺎر در ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺛﺮ، ﺷﯿﻮۀ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺨﺪوش ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ و دﯾﮕﺮ ﻧﺼﻮص، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧ ّﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻋﺮابﮔﺬاری ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ اﻋﻢّ از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ، ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ، رواﯾﺎت، ﻣﻘ ّﺪﻣﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﯽ و اﺷﻌﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دﻟﭙﺬﯾﺮ و آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.

6,220,000 ریال

wws Maya / Pre-sale Questions Need Help? Contact Us via WhatsApp

جزئیات کتاب

وزن 1.2 kg
ابعاد 21 × 15.5 × 7.5 cm
صفحات

981 صفحه

انتشارات

تراث اسلامی ایران و دار التراث ترکیه

زبان

فارسی

سال انتشار

1399

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺮح ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻋ ّﺰاﻟﺪﯾﻦ آﻣﻠﯽ از ﺷﺮوح ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎی ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدِ ﻣﺘ ِﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را ﺑﺮای اﻫﻞ ﻋﻠﻢ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﺷﻮار و ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺿﺮورت دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻨ ّﻘﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎﭘﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻤّﺖ ﺑﮕﻤﺎر ﯾﻢ. از ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﺨﻪ ﺧ ّﻄﯽ ﺗﻬ ّﯿﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄ ّﻬﺮی (ﺳﭙﻬﺴﺎﻻ ر ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺮی ﺳﺎﺑﻖ)اﺳﺎس ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ، ﻣﺘﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ. اﺳﺎس ﮐﺎر در ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺛﺮ، ﺷﯿﻮۀ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺨﺪوش ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ و دﯾﮕﺮ ﻧﺼﻮص، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧ ّﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻋﺮابﮔﺬاری ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ اﻋﻢّ از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ، ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ، رواﯾﺎت، ﻣﻘ ّﺪﻣﻪ ﺳﯿﺪ رﺿﯽ و اﺷﻌﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دﻟﭙﺬﯾﺮ و آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شرح نهج البلاغه کهن بحرانی با ترجمه سیدحیدر آملی”