تذکره شاعران فارسی سرا

ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ ﻧﺎم وﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ واﺣﻮال آﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻋﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم وﻧﺸﺎن وﻋﺼﺮ ﻋﺪهای از آﻧﺎن وﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﮔﻤﻨﺎﻣﺎن را ﯾﺎﻓﺖ. اﮔﺮ ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﮐﺎوﺷﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ودر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮔﺮد آورد.

در اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮه ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ از آﻧﺎن ﯾﺎدی ﻧﯿﺎﻣﺪه ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮی و ﺷﻌﺮﺳﺮاﺋﯽ ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ دارای ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻈﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻘﺪری ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﺼﺮ و اﺣﻮال و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺷﻌﺮی ﯾﺎدﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺨﻦ ﭘﺮدازی و آوردن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

3,900,000 ریال

جزئیات کتاب

وزن 0.6 گرم
ابعاد 21 × 15.5 × 4 سانتیمتر
صفحات

433 صفحه

انتشارات

تراث اسلامی ایران و دار التراث ترکیه

زبان

فارسی

سال انتشار

1399

ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ ﻧﺎم وﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ واﺣﻮال آﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻋﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم وﻧﺸﺎن وﻋﺼﺮ ﻋﺪهای از آﻧﺎن وﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﮔﻤﻨﺎﻣﺎن را ﯾﺎﻓﺖ. اﮔﺮ ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﮐﺎوﺷﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ودر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮔﺮد آورد.

در اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮه ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ از آﻧﺎن ﯾﺎدی ﻧﯿﺎﻣﺪه ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮی و ﺷﻌﺮﺳﺮاﺋﯽ ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ دارای ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻈﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻘﺪری ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﺼﺮ و اﺣﻮال و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺷﻌﺮی ﯾﺎدﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺨﻦ ﭘﺮدازی و آوردن ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تذکره شاعران فارسی سرا”