استاد تمام رشته تاریخ
نایب رییس آکادمی علوم کشور بلژیک
متخصص در نسخه شناسی پیش از اسلام
رییس پیشین کتابخانه بروکسل