دانش آموخته تاریخ و زبان و ادبیات کلاسیک عثمانی از دانشگاه کریک کاله آنکارا
دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران