دانشیار دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات عربی
معاون پردیس البرز دانشگاه تهران
مترجم زبان عربی