استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
مصحح، محقق و نویسنده