دانشیار دانشگاه تهران
فهرست نگار کتابخانه خطی مجلس شورای اسلامی ایران
مصحح و محقق مخطوطات