کتابشناس برجسته
فهرست نگار متون خطی
تراجم‌نگار
مؤسس مرکز احیای میراث اسلامی و مجمع ذخائر اسلامی
استاد اشکوری از ۹۵ کتابخانه شخصی و عمومی در کشورهای آسیایی و اروپایی بازدید و بسیاری از آنها را فهرست کرده است.