اخبار

پذیرش پژوهشنامه نسخه شناسی و تصحیح متون در نمایه معتبر علمی Scopus

اسکوپوس

موسسه بین المللی نمایه معتبر علمی اسکوپوس، نشریه انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران را در این نمایه علمی مورد پذیرش قرار داد.

در نامه ای که این موسسه ارسال کرده، آمده است:

جناب آقای دکتر زهیر طیب مدیر محترم دوفصلنامه پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون

ضمن عرض تبریک، مجله شما برای اسکوپوس پذیرفته شده است. هیئت مشاوره و انتخاب محتوای Scopus (CSAB) درخواست شما را بررسی کرده و آن را برای پوشش تأیید کرده است.

اسکوپوس، از معتبرترین نمایه های بین المللی نشریات علمی در جهان است که مجلات برخوردار از معیارهای علمی در آن فهرست می شوند.

برابر اعلام اسکوپوس، مقالات این نشریه در بهار آینده در پایگاه مزبور بتدریج نمایش داده خواهد شد و هم اکنون لینک تایید پذیرش آن فعال می باشد.

انتشارات تراث اسلامی (دارالتراث)، ناشر همکار انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران در این نشریه علمی می باشد.

نوشتن دیدگاه